Background

TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ / TASHİHİ / İSİM DÜZELTME DAVALARI

TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ / TASHİHİ / İSİM DÜZELTME DAVALARI

Taşınmazların, kadastro tespiti ya da tapuya tescili sırasında mülkiyet hakkı sahibinin isim, soy isim, baba adı gibi kimlik bilgilerinin kayda eksik ya da hatalı işlenmesi, kayıt düzeltme davalarının kaynağını oluşturur. Bu tür davalarda kimlik bilgileri düzeltilirken, taşınmaz malikinin değişmemesi, diğer bir anlatımla mülkiyet aktarımına sebep olunmaması gerekir.

 

Tapu sicilindeki isim yanlışlığının düzeltilmesi için nüfustan alınacak bütün belgeler-özellikle bilirkişilerin tespiti amacıyla maliklerin sağ olup-olmadıkları, kayıt malikinin nüfus kaydı, kayıt maliki dışında aynı ad-soyadında ikinci bir kimsenin olup-olmadığı ve tapu kayıtlarında yazılı olan ad ve soyadında birisinin olup olmadığı, veraset ilamına göre dâhili davacılar belirlenmiş oluyor.

 

GÖREV:
Tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davaları 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 382. Maddesinde belirtilen çekişmesiz yargı işlerindendir.

Kaldı ki, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 382. Maddensinin 2-ç/1 fıkrasında “taşınmaz üzerinde taraf oluşturulmasına ve hak ihlaline sebebiyet vermeyecek düzeltmelerin yapılması” çekişmesiz yargı işi sayılmış olup niteliği itibariyle tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davalarından başka bu tarife uyacak bir dava türü de bulunmamaktadır.

Aynı kanunun 383. Maddesinde de, çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesi olacağı hükmüne yer verilmiştir.

Bu durumda, 6100 Sayılı HMK.’nun yürürlüğe girmesinden sonra 02.11.2011 tarihinde açılan tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkin uyuşmazlık, çekişmesiz yargı işi niteliğinde olup, Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

YETKİ :
Bu davalar, taşınmazın aynına ilişkin bulunduğundan H.M.K. uyarınca taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır.

 

HARÇ:

Davada Maktu Harç alınır. Dava, mülkiyete ilişkin olmadığı için nisbi harç alınmaz. Tapu sicil müdürlüğü harçtan muaf olduğu için, davanın kabulüne karar verildiği takdirde talep halinde davacıya yatırdığı harç iade edilmelidir.

 

DAVA DİLEKÇESİ ve DAVANIN AÇILIŞI: Hak kaybına yol açabilecek mühim bir konu olduğundan uzman bir avukattan yardım almakta fayda vardır.

 

 

Avukat Erdem BEYAZDAŞ / İSTANBUL 2018

PELİKAN  I HUKUK BÜROSU 

Şirinevler Mah. Meriç Sok. No:17/7 Bahçelievler/İstanbul

 

Tel/Fax  : 0 212 603 52 19

GSM      : 0 538 669 07 77